1/F, Block 3, 58 Meidun Road
Xiuzhou District
JiaXing City
Zhejiang Province
    +86-573-82765902
    +86-573-82792803
    yusuyang@tksm.com.cn
    Mr. Yu